Biomasa – jak ją wykorzystać?

Biomasa to z definicji wszystkie ciekłe bądź stałe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które podlegają biodegradacji. Jak widać, także odpady z gospodarstwa domowego podpadają pod tą definicję. Dlatego biomasa jest jednym z najszerzej dostępnych odnawialnych źródeł energii.

  • Typy biomasy
  • Korzyści z wykorzystania biomasy
  • Wady biomasy
  • Wykorzystanie biomasy

Typy biomasy

Ze względu na stan skupienia biomasę możemy podzielić na ciekłą, stałą i gazową. Biomasa ciekła to przede wszystkim biopaliwa, które powstają w wyniku procesów chemicznych, jakim poddawane są rośliny (np. rzepak czy kukurydza). Stała biomasa to głównie produkty pochodzenia roślinnego – odpady z przetwórstwa drewna lub rośliny specjalnie hodowane na biomasę (trzcina pospolita, rdest sachaliński, ślazowiec pensylwański i topinambur). Drewniany pellet służy głównie jako paliwo grzewcze. Biomasa gazowa tworzy się w wyniku rozkładu substancji organicznych. Powstały w ten sposób metan oraz dwutlenek węgla tworzą biogaz, wykorzystywany do produkcji ciepła w specjalnych kotłach oraz energii elektrycznej w układach skojarzonych i silnikach iskrowych.

Korzyści z wykorzystania biomasy

Biomasę można użyć w różnych dziedzinach jako zielone alternatywne źródło energii. Jej główne zalety to m.in. brak szkodliwego wpływu na środowisko. Pod tym względem biomasa znacznie przewyższa inne paliwa stosowane przez nas na co dzień w przemyśle oraz w domu. Wytwarzany przez nią dwutlenek węgla nie przewyższa ilości, którą wchłoną w tym samym czasie rośliny podczas fotosyntezy. W porównaniu z paliwami kopalnymi, produkcja biomasy związana jest również z niższą emisją tlenku węgla, tlenku azotu i dwutlenku siarki. Kolejnym atutem biomasy jest niska cena przy wysokiej dostępności na całej kuli ziemskiej – dzięki temu odpada koszt transportu surowca. Biomasa pozwala także na wykorzystanie nadwyżek żywności i odpadów produkcyjnych, które inaczej trafiłyby na śmieci. Niezawodność biomasy sprawdza się tam, gdzie zawodzą panele słoneczne i farmy wiatrowe – nigdy nie brakuje surowca do produkcji biomasy.

Wady biomasy

Do wad biomasy zalicza się niższą wartość energetyczną w porównaniu z paliwami kopalnymi. Powoduje to większe zużycie biomasy, by wyprodukować taką samą ilość energii jakiej dostarczają paliwa kopalne. Niewielka gęstość przy zajmowaniu stosunkowo dużej przestrzeni utrudniają transport i przechowywanie biomasy. W niektórych sytuacjach przedział wilgotności, który może się znacznie różnić zależnie od partii biomasy, utrudnia lub uniemożliwia jej wykorzystanie.

Wykorzystanie biomasy

Wykorzystanie energii biomasy wiąże się z termochemicznymi procesami konwersji paliwa organicznego (typu spalanie, gazyfikacja, piroliza). Biomasa przechodzi przez te procesy w celu wytworzenia energii elektrycznej, ciepła lub, rzadko, nowych produktów chemicznych. Obecnie procesy konwersji biomasy wykorzystuje się na skalę przemysłową (np. w elektrowni w Połańcu 447 MWth). Wykorzystanie biomasy wymaga jednak szeregu inwestycji, ponieważ jak każda energia odnawialna jest droższa na starcie produkcji do wytworzenia. Biomasa ma zastosowanie przy jej lokalnym wykorzystaniu, ponieważ transport i przechowywanie wymagałoby szeregu nowych rozwiązań i inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane wpisy